[2024-05-02] SYSTEM ERP #1/2024 – ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY ERP DLA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: PL5260250481, REGON: 007023731, posiadający status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

ogłasza

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY ERP
DLA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA


dostępne pod poniższym linkiem:

[PLIK] 2024-05-02 – SYSTEM ERP #1 (2024) – ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM.pdf

Niniejsze Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Niezbędne informacje dot. przedmiotu zamówienia oraz uwarunkowań Postępowania, w tym warunków udziału i niezbędnej dokumentacji, wskazano w ww. Zaproszeniu oraz w załącznikach, dostępnych pod poniższymi linkami:

[PLIK] 2024-05-02 – SYSTEM ERP #1 (2024) – Zał. nr 1 – WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2024-05-02 – SYSTEM ERP #1 (2024) – Zał. nr 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2024-05-02 – SYSTEM ERP #1 (2024) – Zał. nr 3 – OŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2024-05-02 – SYSTEM ERP #1 (2024) – Zał. nr 4 – ZREALIZOWANE PROJEKTY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2024-05-02 – SYSTEM ERP #1 (2024) – Zał. nr 5 – KOMPETENCJE ZESPOŁU [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2024-05-02 – SYSTEM ERP #1 (2024) – Zał. nr 6 – WYMAGANIA FUNKCJONALNE.pdf
[PLIK] 2024-05-02 – SYSTEM ERP #1 (2024) – Zał. nr 7 – INFORMACJA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY).pdf
[PLIK] 2024-05-02 – SYSTEM ERP #1 (2024) – Zał. nr 8 – MINIMALNE WYMAGANIA UMOWNE.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z ww. Zaproszeniem wraz z załącznikami oraz do udziału w Postępowaniu. Wszelkie zapytania dotyczące Postępowania proszę kierować drogą e-mail na właściwy adres poczty elektronicznej wskazany w Zaproszeniu.

2024-05-16:

Zamawiający informuje, iż w związku z prowadzonym Postępowaniem otrzymał pytanie, którego treść, zgodnie z postanowieniami sekcji IV ust. 3 Zaproszenia, podaje niniejszym, wraz z treścią udzielonej odpowiedzi, do wiadomości wszystkich zainteresowanych stron. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego pliku:

[PLIK] SYSTEM ERP #1 (2024) – PYTANIA I ODPOWIEDZI (Q&As) [2024-05-16].pdf

2024-05-16:

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych, iż zdecydował o wydłużeniu, przyjętych w Postępowaniu i wskazanych w Zaproszeniu, okresów:

  • zadawania przez Oferentów pytań w ramach mechanizmu Pytań i Odpowiedzi (Q&As),
  • składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do harmonogramu Postępowania i wskazuje następujące nowe terminy:

  • nowy termin na zwracanie się przez Oferentów do Zamawiającego z pytaniami celem uzyskania wyjaśnień wymagań i warunków opisanych w Zaproszeniu (o którym mowa w sekcji IV ust. 1 Zaproszenia), upływa 27 maja 2024 r., o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CEST);
  • nowy termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (o którym mowa w sekcji III ust. 8 Zaproszenia) upływa 6 czerwca 2024 r., o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CEST).

Pozostałe warunki Zaproszenia pozostają bez zmian.

2024-05-24:

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych, iż, z uwagi na znaczną ilość otrzymanych pytań do Postępowania i czas potrzebny na opracowanie odpowiedzi, zdecydował o wydłużeniu, przyjętych w Postępowaniu i wskazanych w Zaproszeniu, okresów:

  • zadawania przez Oferentów pytań w ramach mechanizmu Pytań i Odpowiedzi (Q&As),
  • składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do harmonogramu Postępowania i wskazuje następujące nowe terminy:

  • nowy termin na zwracanie się przez Oferentów do Zamawiającego z pytaniami celem uzyskania wyjaśnień wymagań i warunków opisanych w Zaproszeniu (o którym mowa w sekcji IV ust. 1 Zaproszenia), upływa 6 czerwca 2024 r., o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CEST);
  • nowy termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (o którym mowa w sekcji III ust. 8 Zaproszenia) upływa 17 czerwca 2024 r., o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CEST).

Pozostałe warunki Zaproszenia pozostają bez zmian.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry