Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

 

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności, Polski Czerwony Krzyż (dalej: „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli ich poufność, dostępność, integralność, a także rozliczalność prowadzonych przez siebie działań. Aby procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, w ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561) przy ul. Mokotowskiej 14. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować również mailowo pod adresem poczty elektronicznej: info@pck.pl.

Polski Czerwony Krzyż przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Andrzeja Antonia, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@pck.pl. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

W zależności od Państwa relacji z Administratorem, Administrator realizując swoje funkcje, przetwarza dane osobowe w różnych celach i zakresach wymienionych poniżej.

 

1. Osoby wspierające Administratora finansowo – dokonujące bezpośrednich darowizn, dokonujące darowizn przez stronę Administratora lub na stronach współpracujących, umożliwiających organizację zbiórek

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 • Celem przetwarzania danych osobowych są działania mające na celu zawarcie umowy i realizację umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 • Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z dochodzeniem i obroną roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Celem przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podziękowaniu za wsparcie oraz na informowaniu dotychczasowych darczyńców o nowych zbiórkach i możliwości dalszego wsparcia działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontakt z darczyńcami będzie następował za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS oraz pocztą tradycyjną.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych, mających na celu udoskonalanie działań prowadzonych przez Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

 • W przypadku zawarcia z Administratorem umowy dane osobowe są przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z umowy roszczeń oraz upływu terminów wynikających z przepisów podatkowych, zależnie od tego, który ze wskazanych okresów będzie okresem dłuższym.
 • Dane otrzymane przez Administratora od Zrzutka.pl Sp. z o.o. w celu kontaktu z darczyńcami, będą usuwane po okresie 6 miesięcy, w przypadku gdy osoba której dane dotyczą lub Administrator, nie podjęli żadnej aktywności polegającej na podziękowaniu za darowiznę lub poinformowaniu o innych zrzutkach.
 • Dane przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia dokonania ostatniej darowizny przez osobę, której dane dotyczą.

 

2. Osoby przekazujące 1,5% podatku, które wyraziły zgodę na udostępnienie Administratorowi ich danych osobowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 • Celem przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podziękowaniu za wsparcie oraz na informowaniu dotychczasowych darczyńców o nowych zbiórkach i możliwości wsparcia działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontakt z darczyńcami będzie następował za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS oraz pocztą tradycyjną.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych, mających na celu udoskonalanie działań prowadzonych przez Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

 • Dane osób, które wyraziły na to zgodę w zeznaniu podatkowym, przekazane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
 • Dane osobowe przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z Administratorem w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez Administratora działaniach.
 • Po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

 

3. Odbiorcy newslettera

Cel przetwarzania i podstawa prawna

 • Celem przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na informowaniu o prowadzonych zbiórkach i możliwości wsparcia działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontakt z darczyńcami będzie następował za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS oraz pocztą tradycyjną.
 • Dane będą przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Dane będą przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, związanych z poprawą efektywności podejmowanych działań, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody (jeśli zgoda była wyrażana) lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

 

4. Osoby kontaktujące się z Administratorem telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail

Cel przetwarzania i podstawa prawna

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rozmów telefonicznych, prowadzenia korespondencji SMS, korespondencji w formie wiadomości e-mail lub w formie listów, w szczególności w celu udzielania odpowiedzi na pytania osób kontaktujących się, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe przetwarzane są również w celu informowania o możliwości włączenia się w działania statutowe Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Informacje na temat celu przetwarzania danych zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w pozostałych częściach klauzuli informacyjnej (w zależności od tego, czego dotyczy korespondencja).

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja, jednak nie dłuższy niż 5 lat.

 

5. Kontrahenci (dotyczy pracowników oraz współpracowników kontrahenta, jak również kontrahentów będących osobami fizycznymi)

Cel przetwarzania i podstawa prawna

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dane osobowe pracowników oraz współpracowników kontrahenta przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy, w tym w szczególności w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

Okres przechowywania danych

 • W przypadku zawarcia z Administratorem umowy dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz upływu terminów wynikających z przepisów podatkowych (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej), zależnie od tego, który ze wskazanych okresów będzie okresem dłuższym.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub w oparciu o uzasadniony interes Administratora będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania Administratorowi w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez Administratora działaniach.
 • Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

 

6. Profile w mediach społecznościowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 • Dane są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem oraz prowadzenia działań promocyjnych, analitycznych i statystycznych umożliwiających użytkownikom portali społecznościowych prowadzenie aktywności na profilu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane są przetwarzane w celu przedstawienia użytkownikom portali społecznościowych informacji oraz aktywności na profilu Administratora w związku z promowaniem działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z dochodzeniem i obroną roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a przynajmniej do czasu wniesieniu sprzeciwu, tj. okazania Administratorowi w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez Administratora działaniach. Po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

 

Odbiorcy danych

W uzasadnionych przypadkach Administrator może ujawnić dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom współpracującym z Polskim Czerwonym Krzyżem w ramach działań humanitarnych i edukacyjnych,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 • zewnętrznym dostawcom systemów teleinformatycznych,
 • podmiotom audytującym działalność Administratora,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii promujących działalność Administratora, w tym podmiotom wspierającym Administratora w ustalaniu grup docelowych, do których kierowane są kampanie promujące,
 • podmiotom realizującym w imieniu Administratora wysyłkę korespondencji w formie wiadomości e-mail, SMS, listów, obejmującą materiały informacyjne oraz materiały promujące Administratora,
 • podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, kadrowe lub prawne,
 • firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki,
 • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Źródło pozyskania danych

Jeśli Państwa dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, to pozyskane zostały od partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża w realizowanych projektach (w szczególności Zrzutka.pl Sp. z o.o.), lub od kontrahentów, banków i operatorów płatności lub od Naczelnika Urzędu Skarbowego, w przypadku osób, które wyraziły zgodę na udostępnienie danych przy przekazaniu na rzecz PCK części swojego podatku.

W przypadku pozyskania Państwa danych osobowych od podmiotów trzecich, przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć następujących kategorii danych: imion, nazwisk, adresów e-mail, telefonów, adresów.cZY Podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w ramach przetwarzania związanego z promowaniem działań Administratora) podanie danych jest dobrowolne.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG, do USA.

Wobec USA Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Decyzja obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. Administrator współpracuje jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie.Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści regulaminu, umowy lub klauzuli zgody, o której wyrażenie Administrator zwróci się w odrębnym oświadczeniu.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W związku z tym, iż Administrator regularnie dokonuje przeglądów i aktualizuje niniejszą Politykę prywatności, istnieje możliwość jej zmiany. Zapoznanie się z aktualną treścią Polityki prywatności jest możliwe na stronie internetowej Administratora: pck.pl.Polityka Prywatności Polskiego Czerwonego Krzyża, wersja z 5 września 2023 r.

Wróć do góry