Informacja o wynikach postępowania przetargowego ZP-02/20 na dostawę odznak ZHDK

Do uczestników postępowania ZP-02/20
Informacja o wynikach postępowania ZP-02/20

W dniu 25 maja 2020 r. o godzinie 10.30 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej ZG PCK dotyczące oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ZP-02/20 na dostawę odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) według przedstawionego opisu oraz zgodnie ze wzorem określonym w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi .

Na realizację zadań w postępowaniu przeznaczono kwotę 185 752 zł netto czyli 228 476 zł brutto ze środków pochodzących na działania promocyjne honorowego krwiodawstwa wynikający z zawartej umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego Umowa nr NCK – D/UM/22/2020 w sprawie dofinansowania ze środków publicznych zadania Polskiego Czerwonego Krzyża, wymienionego w art. 6 ust. 6 -8 ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” zawarta w Warszawie dnia 31.03.2020 roku pomiędzy: Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa z 07.11.2018 roku Małgorzata Lorek – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, zwanym w dalszej treści umowy ,,Ministrem”, a Polskim Czerwonym Krzyżem, na podstawie art. 6 ust. 6 – 8 w związku z art. 6. ust. 3 – 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie.

Informacja o postępowaniu przetargowym została zamieszczona na stronie przetargowej www.pck.pl/przetargi oraz wywieszona na tablicy w hallu głównym budynku

W wyznaczonym terminie do dnia 25 maja 2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta którą oznaczono numerem zgodnym z kolejnością otwierania:

ARH RELEX Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27B/34, 05-500 Piaseczno
Przedmiotem posiedzenia Komisji Przetargowej ZG PCK była ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom w postępowaniu ZP-02/20 oraz podstaw wykluczenia wykonawców w przypadkach określonych w SIZW, badania ofert pod kontem odrzucenia ofert w przypadkach ich niezgodności z treścią SIZW. Przedmiotem posiedzenia była również ocena ofert nie podlegających odrzuceniu oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Komisja Przetargowa ZG PCK stwierdziła ważność oferty dopuszczonej do uczestniczenia w postępowaniu oraz spełnienie warunków w postępowaniu.

Nadesłane oferty oceniono według następujących kryteriów – kryterium cena – 100% punktów

Oceniono ofertę dopuszczoną do postępowania (według numeracji przy otwieraniu):

ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna,05-500 Piaseczno – kwota 185 220 zł netto / 227 820,60 zł brutto
Komisja Przetargowa dokonała oceny oferty jaka wpłynęły w postępowaniu ZP-02/20 i dokonała wyboru najkorzystniejszej . Na podstawie art. 92 ust.1 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w postępowaniu ZP-02/20 udzielono zamówienia firmie:

ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno – kwota 185 220 zł netto / 227 820,60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna,05-500 Piaseczno jest najbardziej zbliżona do oczekiwanej przez Zamawiającego .Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie , jest najtańsza i spełnia wszystkie warunki formalne.

Zestawieni ofert i punktacji postępowaniu :

LP.

Numer oferty, nazwa (firma)
oraz adres Wykonawcy

Cena Netto

Liczba pkt. w kryterium
cena

Razem

1

Oferta nr.1
ARH Relex Bogusław Bonecki
Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna,
05-500 Piaseczno

Odznaki honorowe ZHDK 185 220 zł netto

100

100

Dyrektor Generalny PCK (-) Dorota Małecka

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry