Regulamin darowizn

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN PIENIĘŻNYCH NA RZECZ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

 

 

I Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 526-025-04-81, REGON: 007023731, zwany dalej PCK usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony pck.pl, przekazywania darowizn pieniężnych na działania statutowe PCK.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie pck.pl.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
 • Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://pck.pl;
 • Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze strony pck.pl w celu przekazania darowizny;
 • Operator płatności – firma pośrednicząca w realizacji płatności, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399 lub PayPal z siedzibą w Luksemburgu, 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luxembourg numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349, numer VAT: LU22046007 lub Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87a, 00-718 Warszawa, NIP 521-366-44-94, REGON 147055889, KRS 0000493783.
 1. Przekazując darowiznę Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

II Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę można wpłacać poprzez przelew elektroniczny, kartę płatniczą (debetową lub kredytową) lub system płatności mobilnych BLIK (poprzez PayU lub bezpośrednio poprzez numer telefonu 794 33 22 11), a także przelewem tradycyjnym lub wpłatą dokonaną w placówce operatora pocztowego dowolnej kwoty na numer konta bankowego podany na Stronie.
 2. Przekazywanie darowizn odbywa się bezpośrednio z rachunku bankowego Darczyńcy, poprzez pośrednika obsługującego wpłaty na rachunek bankowy lub transfery pieniężne, albo za pośrednictwem wybranego przez Darczyńcę Operatora płatności i z wykorzystaniem bezpiecznego certyfikatu SSL.
 3. Darczyńca może przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny miesięczne, opisane w pkt. IV Regulaminu, umożliwiające regularne, tj. comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz PCK.
 4. Darowizny mogą być przekazywane na realizacje wybranych przez Darczyńcę projektów lub na projekty realizowane w ramach zadań statutowych PCK. W przypadku przelewów tradycyjnych lub wpłat na rachunek bankowy, Darczyńca pokrywa koszty tej operacji, a w przypadku Darowizn przekazywanych poprzez Stronę Operator płatności przekazuje PCK darowiznę pomniejszoną o prowizję od przekazanej darowizny.
 5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin wybranego przez Darczyńcę Operatora płatności.
 6. Z przekazanej darowizny PCK przeznacza do 15% kwoty darowizny na fundraising, komunikację oraz administrację.

 

III Zwolnienia podatkowe

 1. PCK jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Darczyńca może odliczyć przekazane darowizny do kwoty wskazanej w odpowiednich przepisach regulujących zasady opodatkowania osób fizycznych i prawnych.
 2. Potwierdzenie przelewu należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

IV Darowizny regularne w postaci płatności miesięcznych

 1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności miesięcznych, wyraża zgodę na comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności z karty płatniczej lub z konta w PayPal kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie darowizny.
 2. Darowizna miesięczna będzie pobierana przez Operatora płatności (PayU) z karty płatniczej w dniu złożenia deklaracji wsparcia PCK, a następnie raz w miesiącu – 1. lub 15. dnia miesiąca.
 3. W przypadku nieudanej próby pobrania darowizny jest ona ponawiana tylko raz w danym miesiącu, a jeśli i druga próba okaże się bezskuteczna – darowizna nie zostaje pobrana. Pobranie darowizny w zadeklarowanej wysokości następuje za kolejny miesiąc.
 4. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 5. W dniu, w którym upłynie ważność karty Darczyńcy, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na Stronie regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 6. Płatność miesięczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie składając odpowiednią dyspozycję u Operatora Płatności – PayPal lub w przypadku drugiego Operatora Płatności – PayU – wypełniając formularz rezygnacji dostępny na Stronie.
 7. PCK nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych kart płatniczych (kredytowych i debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
 8. Szczegóły dotyczące realizacji płatności miesięcznych określa regulamin wybranego przez Darczyńcę Operatora płatności.

 

V Dodatkowe informacje

 1. Wpłacając darowiznę, Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji darowizny jest PCK. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PCK określa Polityka prywatności.
 2. PCK rekomenduje Darczyńcy, aby zapoznał się z regulaminem wybranego Operatora płatności.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować poprzez e-mail: darczyncy@pck.pl.
Wróć do góry