Druki i procedury

Biuro Informacji i Poszukiwań przyjmuje wnioski od:

 • osób bezpośrednio poszkodowanych w czasie II wojny światowej, które poszukują informacji na temat swoich wojennych losów i / lub chcą odnaleźć zaginionych członków rodziny
 • osób, które utraciły kontakt z bliskimi w wyniku II wojny światowej (m. in. rodzeństwo, dzieci, wnuki, inni członkowie rodziny),
 • osób, które utraciły niedawno kontakt z bliskimi członkami rodziny mieszkającymi odpowiednio za granicą lub w Polsce (podejrzenie choroby, śmierci itp.),
 • migrantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy i uchodźców,
 • obcokrajowców mieszkający w Polsce, którzy z uwagi na sytuację w kraju pochodzenia (konflikt zbrojny, klęski żywiołowe) nie mogą skontaktować się z rodziną,
 • członków rodzin osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych na terytorium Polski i poza jej granicami,
 • instytucji związanych z dokumentowaniem losów osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych.

Wnioski z prośbą o zaświadczenie, poszukiwanie, ustalenie losów czy miejsca pochowania krewnego należy złożyć na Drukach poszukiwawczych, pocztą tradycyjną lub elektroniczną: biuro.poszukiwan@pck.pl.

Poniższy druk przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski. Osoby zamieszkałe za granicą składają wnioski w Biurach Poszukiwań Czerwonego Krzyża / Czerwonego Półksiężyca w kraju zamieszkania.

Ця заява призначена для людей, які проживають на території Польщі. У справах розшуку будь ласка звертайтеся до вiддiлiв Червоного Хреста / Півмісяця у Вашій країні.

The form below is intended for individuals living on the territory of Poland. If you live abroad please contact the Tracing Service of the Red Cross / Red Crescent in your country.

Следующая анкета предназначенa для людей проживающих на территории Польши. По делам розыска пожалуйта обращайтесь в учреждения Красного Креста / Полумесяця в Вашей стране.

Contact details / контактные данные: www.familylinks.icrc.org

 

Poszukiwania humanitarne

Biuro może rozpocząć tzw. poszukiwanie humanitarne za granicą, pod warunkiem, że:

 • zaginiony jest członkiem najbliższej rodziny
 • kontakt został nagle z niewiadomych powodów zerwany w ostatnich miesiącach
 • znany jest ostatni adres zamieszkania lub nazwa miasta, wsi (w przypadku mniejszych miejscowości)
 • listy wysyłane za potwierdzeniem odbioru wracają do adresata
 • kontakt telefoniczny lub za pomocą innych mediów mimo podejmowanych prób nie zostaje nawiązany

Podczas realizacji zadań Biuro przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych
z dn. 10.05.2018 r. oraz zasady dyskrecji odnośnie losów osób poszukiwanych i poszukujących.

Wróć do góry