Informacja o wynikach postępowania ZP-02/21

Warszawa 16.06. 2021 r.

 

Do uczestników postępowania ZP-02/21

 

Informacja o wynikach postępowania  ZP-02/21 

 

W dniu 16 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej ZG PCK dotyczące oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  ZP-02/21  na dostawę legitymacji, okładki do legitymacji oraz odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) oraz dostawie do 16 Oddziałów Okręgowych PCK i do siedziby Zamawiającego, według  przedstawionego opisu oraz zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 04 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.

Na realizację zadań w postępowaniu  przeznaczono kwotę 260 161 PLN   zł netto czyli 320 000 zł brutto na podstawie zawartej umowy z Ministrem Zdrowia na realizację zadania publicznego: Umowa nr NCK – D/UM/1/2021 w sprawie dofinansowania ze środków publicznych zadania Polskiego Czerwonego Krzyża, wymienionego w art. 6 ust. 6 – 8 ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie wydawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” zawarta w Warszawie dnia 23 marca 2021 roku pomiędzy: Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 07.11.2018 r., Małgorzata Lorek – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, zwanym w dalszej treści umowy Ministrem, a Polskim Czerwonym Krzyżem, na podstawie art. 6 ust. 6 – 8 w związku z art. 6. ust. 3 – 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi.

Informacja o postępowaniu przetargowym została zamieszczona na stronie www.pck.pl/przetargi  a całe postępowanie prowadzone było na stronie  www.platformazakupowa.pl

W wyznaczonym terminie  do dnia 16 czerwca  2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie  oferty ze wzorami do oceny , którą oznaczono  numerem  zgodnymi z kolejnością otwierania:

 

1.ARH RELEX  Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27B/34, 05-500 Piaseczno 

2.Grupa Borgis Zbigniew Kobiałka ul. A. Kmicica 1/607, 02-728 Warszawa

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji Przetargowej ZG PCK była ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom w postępowaniu ZP-02/21 oraz podstaw wykluczenia wykonawców w przypadkach określonych w SIZW, badania ofert pod kontem odrzucenia ofert w przypadkach ich niezgodności z treścią SIZW. Przedmiotem posiedzenia była również ocena ofert nie podlegających odrzuceniu oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Komisja Przetargowa  ZG PCK stwierdziła pod względem formalnym ważność  ofert dopuszczonych do uczestniczenia w postępowaniu oraz spełnienie ich  warunków w postępowaniu. 

Nadesłane elektronicznie i dostarczone osobiście przez Wykonawców   oferty oceniono według  kryteriów: kryterium cena – 60%  punktów , kryterium jakość – 40 % punktów.


Oceniono ofertę  dopuszczono do postępowania (według numeracji przy otwieraniu):

1. ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna,05-500 Piaseczno

     Zadanie nr.1 –    99 000  zł netto / 121 770  zł brutto

     Zadanie  nr. 2 –  160 600  zł netto / 197 538   zł brutto

2. Grupa Borgis Zbigniew Kobiałka ul. A. Kmicica 1/607, 02-728 Warszawa

     Zadanie nr.1 –    99 000  zł netto / 121 770  zł brutto

     Zadanie  nr. 2 –  161 040  zł netto / 198 079,20  zł brutto

 

Komisja Przetargowa  dokonała oceny ofert jakie wpłynęły w postępowaniu ZP-02/21 w Zadaniu Numer 1i 2 oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty . Na podstawie art. 253 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) –

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

1. Zadanie Numer 1  w postępowaniu ZP-02/21 udzielono zamówienia  firmie:

ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno

           
Uzasadnienie wyboru:  

   Oferta złożona przez ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna,05-500 Piaseczno jest najbardziej zbliżona do oczekiwanej  przez Zamawiającego .Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie oraz  spełnia wszystkie warunki formalne.

Zestawieni ofert i punktacji postępowaniu

LP

Numer oferty ,

nazwa (firma)

oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

 

Liczba pkt.

w kryterium

cena

 

    Razem

1

Oferta nr.1

ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna,05-500 Piaseczno

 

 

Zadanie 1

a. legitymacje – 13 530 zł

b. okładki do legitymacji 108 240 

 

 

 

100  pkt

100  pkt

2

Oferta nr.2

Grupa Borgis Zbigniew Kobiałka ul. A. Kmicica 1/607, 02-728 Warszawa

 

 

Zadanie 1

a. legitymacje –14206,50 zł

b.okładki do legitymacji 107 563,50  zł

 

 

 

 

      98   pkt

     98  pkt

 

 

2. Zadanie Numer 2  w postępowaniu ZP-02/21 udzielono zamówienia  firmie:

ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno

            
Uzasadnienie wyboru:  

   Oferta złożona przez ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna,05-500 Piaseczno jest najbardziej zbliżona do oczekiwanej  przez Zamawiającego .Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie , jest najtańsza i spełnia wszystkie warunki formalne.

Zestawieni ofert i punktacji postępowaniu

LP

Numer oferty ,

nazwa (firma)

oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

 

Liczba pkt.

w kryterium

cena

 

    Razem

1

Oferta nr.1

ARH Relex Bogusław Bonecki Ul. Zimowa 27B/34, Nowa Iwiczna,05-500 Piaseczno

 

 

Zadanie 2

Odznaki honorowe – 197 538 zł

 

 

100  pkt

100  pkt

2

Oferta nr.2

Grupa Borgis Zbigniew Kobiałka ul. A. Kmicica 1/607, 02-728 Warszawa

 

 

Zadanie 2

 

Odznaki honorowe – 198 079,20 zł

 

 

 

      98   pkt

     98  pkt

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor Generalny PCK

                                                                                                     (-) Dorota Małecka 

 

                                                                                                

 

 

 

 

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry