Wolontariat

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża jest w dużym stopniu oparta o pracę wolontariuszy
i członków PCK- bez nich nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tak ogromnej liczby osób
i realizować naszych celów.

W działalność Polskiego Czerwonego Krzyża może zaangażować się każdy bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, płeć, religię, język i poglądy polityczne.

Chcesz zostać wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża?  

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do Internetowego Systemu Zarządzania Wolontariatem PCK

Skontaktuje się z Tobą koordynator wolontariatu z terenu, w którym chcesz zostać wolontariuszem. Możesz również skontaktować się z oddziałem PCK, który działa w miejscu Twojego zamieszkania, aby dowiedzieć się, jakie są potrzeby i możliwości działania w danym oddziale PCK. Kontakty do poszczególnych oddziałów PCK znajdziesz tutaj: https://pck.pl/kontakt/ 

Po zaakceptowaniu Twojej kandydatury na wolontariusza PCK otrzymasz dostęp do indywidualnego konta w Intranecie.  

Już w niedalekiej przyszłości poprzez konto w Intranecie będziesz mógł/mogła m.in.: 

 • zapisywać się na działania proponowane przez oddział PCK, jednostkę podstawową PCK, 
 • pobierać indywidualnie zaświadczenie o działalności wolontariackiej,  
 • poinformować koordynatora o tym, że chcesz zostać członkiem PCK. 

Internetowy System Zarządzania Wolontariatem PCK to nowe narzędzie Polskiego Czerwonego Krzyża, które jest tworzone dzięki wsparciu Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża. Jesteśmy w trakcie wdrażania dodatkowych funkcji w Systemie. Będziemy wdzięczni za Wasze zaangażowanie w korzystaniu z Intranetu oraz za cierpliwość w oczekiwaniu na nowe funkcje. Dzięki współpracy z Wami będziemy mogli lepiej organizować działania wolontariackie w Polskim Czerwonym Krzyżu.  

Chcesz zostać członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża?  

Pierwszym krokiem do zostania członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zarejestrowanie się w Internetowym Systemie Zarządzania Wolontariatem PCK jako wolontariusz.  

Jeśli jesteś już wolontariuszem PCK zgłoś chęć zostania członkiem do koordynatora wolontariatu w swoim oddziale lub do lidera jednostki podstawowej PCK, w której działasz. 

Jednostkami podstawowymi Stowarzyszenia są koła, kluby lub grupy działające
w poszczególnych sektorach działalności PCK:

 • Młodzież PCK: Kluby Wiewiórka, Szkolne/Akademickie Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieży PCK
 • Ratownictwo: Grupy Ratownictwa PCK, Grupy Pomocy Humanitarnej (w trakcie tworzenia)
 • Honorowe krwiodawstwo: Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK
 • Inne: Kluby Seniorów PCK

Do obowiązków członka PCK należy:

 • czynne wspieranie celu i aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
 • przestrzeganie i upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu,
 • przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd.

Członek PCK ma prawo:

 • uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji,
 • korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PCK zgodnie z zasadami wyborczymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu,
 • występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów Stowarzyszenia.

Uczestnictwo wolontariuszy w działalności PCK określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wolontariusz tak samo jako członek PCK może angażować się w realizację celów i działań PCK, lecz nie opłaca on składek członkowskich oraz nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego w strukturach Stowarzyszenia.

Wolontariusz nie musi należeć do żadnej jednostki podstawowej, może pomagać w pracy danego oddziału okręgowego lub rejonowego PCK np. brać udział w zbiórkach żywności, kwestach ulicznych, pomagać
w organizacji wydarzeń itp.

Członek PCK musi przynależeć do konkretnej jednostki podstawowej PCK.

Więcej o poszczególnych jednostkach podstawowych przeczytasz w zakładce Młodzież PCK oraz Ratownictwo.

Wróć do góry