SeniorON

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby po 65 roku życia stanowią w Polsce około 16 proc. W 2050 roku będzie to już 32,7 proc. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że stosunek osób niepracujących (w wieku 65+) do ogółu zatrudnionych wzrośnie w Polsce w 2060 r. z obecnych 33 proc. do ponad 80 proc. Problem wykluczenia osób starszych jest jednak nie tylko zagadnieniem ekonomicznym, ale także społecznym.

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji ogółem. Na skutek poprawy warunków życia wydłuża się średnia długość życia Polaków, która dla mężczyzn urodzonych w 2015 r. wynosiła 72,7 lat, a dla kobiet – 81,0 lat.

Koncepcja aktywnego starzenia się zakłada zapewnienie możliwości bycia jak najdłużej czynnym społecznym uczestnikiem. Działalność społeczna osób starszych może przyjmować różne formy:  zaangażowanie w ramach wolontariatu, rad seniora, klubów seniora, wspólnot lokalnych, organizacji branżowych, działań samopomocowych, różnorodnych towarzystw społeczno-kulturalnych czy kół gospodyń wiejskich.

Polski Czerwony Krzyż od lat prowadzi działania na rzecz seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy
w formie wolontariatu i prowadzenia aktywnego trybu życia. Staramy się oddziaływać na zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież. Projekty realizowane przez PCK dają osobom po 65 roku życia szansę aktywnego udziału w życiu społecznym. Prowadzimy wyspecjalizowane centra dla seniorów (świetlice, kluby), których celem jest aktywizowanie osób starszych, wykazujących bierną postawę życiową, a aktywnym zaoferowanie takiego rodzaju wsparcia, które miałoby wpływ na jak najdłuższe utrzymanie ich kondycji intelektualnej i fizycznej.

W ramach naszych działań PCK prowadzi m.in.: program SeniorON.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie ich do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Projekt aktywizuje i wzmacnia więzi międzypokoleniowe, kreuje wśród dzieci i młodzieży wizerunku osób starszych jako godnych partnerów przy realizacji wspólnych działań.

Projekt ma za zadanie:

  • integracje międzypokoleniową dzieci i młodzieży oraz osób 65+ bogatych w doświadczenie, wiedzę
    i pasje poprzez zajęcia z pierwszej pomocy, warsztaty edukacyjno – artystyczne z obszaru kultury, sztuki i historii i przeciwdziałanie e-wykluczeniu,
  • zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz seniorów w wzmocnienie współpracy lokalnej poprzez wzajemne poznawanie się i uczenie się od siebie.

W 1 edycji, prowadzonej od września 2017 do marca 2018 udział wzięło 2100 seniorów w wieku 60+, którzy spotykali się z wolontariuszami PCK podczas 87 warsztatów. Głównym tematem była pierwsza pomoc. Program był realizowany przez 8 oddziałów PCK.

W 2 edycji tematem przewodnim była bankowość elektroniczna, w programie udział wzięło 741 osób. Przeprowadzonych zostało 36 warsztatów, z czego 12 dotyczyło podstaw bankowości, bezpieczeństwa w finansach i bankowości mobilne. Zajęcia będą prowadzone przez animatorów z ramienia PCK oraz wolontariuszy z firmy. Projekt był realizowany przez 4 Oddziały Okręgowe PCK w województwach: lubuskim (Nowa Sól, Zielona Góra), świętokrzyskim (Sandomierz), łódzkim (Łódź), warmińsko – mazurskim (Działdowo) oraz przez Biuro Zarządu Głównego PCK w Warszawie.

W ramach 3 edycji SeniorON trwającej od maja do grudnia 2019, udział wzięło 735 seniorów. Tematem przewodnim, tak jak w roku ubiegłym była bankowość elektroniczna. W ramach tej edycji przeprowadziliśmy 30 warsztatów, z czego 10 dotyczyła podstaw bankowości, bezpieczeństwa w finansach i bankowości mobilne. Podczas warsztatów wolontariusze – specjaliści w obszarze finansów i bankowości, odpowiadali na pytania oraz pokazywali jak bezpiecznie korzystać z usług bankowych. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród seniorów i były doskonałym przykładem realizacji idei wolontariatu pracowniczego. Nowością, w ramach tej edycji, były warsztaty praktyczne przeprowadzane w oddziałach banku. Projekt był realizowany przez 5 Oddziałów Rejonowych PCK w województwach: lubuskim (Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski), świętokrzyskim (Sandomierz), podlaskim (Białystok), mazowieckim (Kozienice, Podebłocie).

Wróć do góry