Prawo humanitarne

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (MPHKZ) to jedna z najstarszych dziedzin prawa międzynarodowego publicznego, która reguluje postępowanie stron walczących w konfliktach międzynarodowych i niemiędzynarodowych w zakresie metod i środków walki, zapewniając jednocześnie ochronę osobom, które nie uczestniczą w walce bądź przestały w niej uczestniczyć, a także dobrom i obiektom, które nie stanowią celu wojskowego. Prawo to reguluje również sytuacje określane mianem okupacji wojennej i odnosi się do tzw. wojen narodowowyzwoleńczych.

Normy MPHKZ zawarte są zarówno w umowach międzynarodowych (tzw. prawie traktatowym), jak i międzynarodowym prawie zwyczajowym, tworzą je zaś, a następnie stosują i egzekwują ich przestrzeganie, państwa, będące podmiotami prawa międzynarodowego.

Wróć do góry