Zasady

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze siedmioma podstawowymi zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii.

1_HUMANITARYZM_1

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski
o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza
do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni
i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

2_BEZSTRONNOSC_1

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami
i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

3_NEUTRALNOSC

W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej
lub ideologicznej.

4_NIEZALEZNOSC

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej
i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać
z samodzielności, pozwalającej im na działania
w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

5_DOBROWOLNOSC

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

6_JEDNOSC
W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.
7_POWSZECHNOSC

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

Wróć do góry