Misja i ruch

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.

Zajrzyj na: http://www.redcross.int/

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Ruch, ang. International Red Cross and Red Crescent Movement) – to międzynarodowa sieć humanitarna, zrzeszająca około 80 milionów wolontariuszy na całym świecie, którzy pomagają ofiarom klęsk, katastrof i konfliktów zbrojnych. Często używany termin Międzynarodowy Czerwony Krzyż jest nieprawidłowy, gdyż nie istnieje jedna organizacja nosząca tę nazwę. W rzeczywistości Ruch tworzy kilka komponentów, które są od siebie niezależne, lecz zjednoczone pod wspólną misją, zasadami, celami, symbolami, statutami, oraz zarządzającymi organami. Są to:

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK, ang. International Committee of the Red Cross) – powstał 17 lutego 1863  r. w Genewie z inicjatywy Henry Dunanta i czterech innych obywateli Genewy: Guillaume-Henri Dufora, Gustave Moyniera, Louis Appia i Theodore Maunoir. To instytucja szwajcarska, prywatna, i niezależna. Jej siedziba znajduje się w Genewie. MKCK posiada powszechnie uznane prawo inicjowania akcji humanitarnych. Działa przede wszystkim w sytuacji konfliktu zbrojnego o charakterze międzynarodowym, niemiędzynarodowym, walk wewnętrznych i ich skutkach. Więcej na ten temat na stronie www.icrc.org

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja, ang. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) – powstała 5 maja 1919 r. w Paryżu z inicjatywy Henry Pomeroy Davisona, a członkami założycielami były Amerykański, Brytyjski, Francuski, Włoski i Japoński Czerwony Krzyż. To organizacja międzynarodowa, pozarządowa i niezależna, nie posiadająca charakteru politycznego, rasowego ani wyznaniowego. Jej siedziba znajduje się w Genewie. Działa przede wszystkim w sytuacji klęsk i katastrof.
Więcej na ten temat na stronie www.ifrc.org

W sytuacji gdy nakładają się na siebie pola działania MKCK i Federacji, wiodącą rolę na  porozumienia
z Sewilli z listopada 1997r.

Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca (Stowarzyszenia, ang. National Red Cross or Red Crescent Society) – pierwszym było Holenderskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża powstałe na podstawie królewskiego dekretu z 1867 r. Stowarzyszenie krajowe to organizacja pełniąca rolę pomocniczą wobec władz administracji publicznej, tworzona na mocy Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 r., Protokołów Dodatkowych do tych Konwencji
z 8 czerwca 1977 r. oraz wewnętrznych ustaw, dekretów i aktów prawnych państwa będącego sygnatariuszami tychże Konwencji. Co do zasady jedności, na terenie państwa może istnieć tylko jedno Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Działa przede wszystkim na rzecz obywateli i innych mieszkańców państwa, na terenie którego istnieje, zgodnie z bieżącymi potrzebami 
i wyzwaniami humanitarnymi. W razie możliwości wspiera także działania bratnich Stowarzyszeń Krajowych wymieniając wiedzę, doświadczenia i dobre praktyki. Obecnie istnieje 191 Stowarzyszeń Krajowych na świecie. W Polsce działa Polski Czerwony Krzyż.

 

 

Wróć do góry