Komisje eksperckie

Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Od 1979 roku przy Zarządzie Głównym PCK działała Rada Programowa Ośrodka Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, przekształcona następnie w Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Od 2012 r. przewodniczącym Komisji jest dr Marcin Marcinko, reprezentujący Uniwersytet Jagielloński.

W skład Komisji wchodzą:

 • wysokiej klasy specjaliści – prawnicy prowadzący badania naukowe i działalność dydaktyczną
  z zakresu prawa międzynarodowego publicznego;
 • stali przedstawiciele resortów: obrony narodowej, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, kultury i edukacji narodowej oraz straży pożarnej;
 • pracownicy i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zadania Komisji:

 • współtworzenie programu działalności Biura ZG PCK w zakresie upowszechniania;
  działalność szkoleniowa;
 • prowadzenie konkursu prac naukowych im. prof. R. Bierzanka;
 • wspieranie międzynarodowych działań Zarządu Głównego, między innymi opracowywanie
  i redagowanie dokumentów na sesje Międzynarodowego Ruchu CK i CP a także uczestniczenie w międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych;
 • współpraca z instytucjami państwowymi RP, strukturami Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Instytutem Prawa Humanitarnego w San Remo i innymi organizacjami.

Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Na posiedzenia mogą być zapraszani doraźnie eksperci oraz inne osoby zainteresowane upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego.


Komisja ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża

Komisja ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża powstała w marcu 1995 r. przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża. Przewodniczącą Komisji od 2013 roku jest dr Magdalena Stefańska.

Celem działania Komisji jest dbałość o ochronę znaku, szczególnie w obliczu częstych przypadków nadużycia lub niewłaściwego użycia znaku przez osoby fizyczne i prawne, media bądź służby medyczne.

Komisja w realizacji swoich zadań kieruje się „Regulaminem Używania Znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca” przyjętym przez Radę Delegatów Międzynarodowego Ruchu CK i CP w listopadzie 1991 r. w Budapeszcie oraz Uchwałą nr 54/2004 Krajowej Rady Reprezentantów z dnia 11.12.2004 r. w sprawie ochrony znaku czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca.

W skład Komisji wchodzą:

 • wysokiej klasy specjaliści – prawnicy prowadzący badania naukowe i działalność dydaktyczną
  z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego;
 • przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • przedstawiciel Urzędu Patentowego;
 • przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;
  pracownicy i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zadania Komisji:

 • informowanie za pośrednictwem mediów o funkcji, jaką pełni znak czerwonego krzyża
  i konieczności ochrony znaku CK;
 • przekazywanie informacji, instrukcji postępowania w przypadku nadużyć, propozycji pism interwencyjnych, materiałów szkoleniowych, a także planowanie i prowadzenie szkoleń wśród pracowników i wolontariuszy PCK;
 • redagowanie dokumentów i przygotowywanie wydawnictw związanych z ochroną znaku;
 • opiniowanie pochodzących od instytucji, firm i osób wniosków o zezwolenie na użycie znaku;
 • interweniowanie w przypadku nadużycia lub niewłaściwego użycia znaku przez instytucje, firmy, media i osoby prywatne działające w kraju w celu doprowadzenia do zaniechania nadużyć.

Spotkania Komisji ds. Ochrony Znaku odbywają się raz w roku. Komisja podejmuje decyzje na zasadzie consensusu.

Wróć do góry