Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie odznak, legitymacji i okładki do odznaki honorowej ?Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (?ZHDK?) – ZP-01/21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa

Przetarg w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawy PZP na dostawę – wykonanie odznak, legitymacji i okładki do odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”)  – ZP-01/21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie
 2. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa , NIP: 526-025-04-81

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pck.pl/przetargi

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organizacja pożytku publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę legitymacji, okładki do legitymacji oraz odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” („ZHDK”).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

II.1.4) Przetarg trybie podstawowym bez negocjacji  na wykonanie legitymacji, okładki do legitymacji oraz odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” („ZHDK”) oraz dostawa do 16 Oddziałów Okręgowych PCK i do siedziby Zamawiającego, jak również rozładowanie i wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, według  przedstawionego opisu oraz zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.51.22.00-3, 39.56.11.10-6

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w

dniach: 30

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SIZW, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 3. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

d .zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 1. e. wykonają na własny koszt i dostarczą wraz z ofertą wzory: legitymacji, okładek

oraz odznak tak, aby Zamawiający mógł dokonać oceny i porównania ze  wzorem.

Zamawiający  nie  zwraca oferentom przesłanych wzorów.

 

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 2. niniejszego rozdziału SWZ. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP .
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez

     Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty    

    dokumentów lub oświadczeń winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia 

    warunki.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP tj. :

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

 1. a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
 2. b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 3. c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 4. d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 5. e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 6. f) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769),
 7. g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 8. h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

             – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)   wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia  

      publiczne;

5)  jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 7).   Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

 8).  Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie    

     postępowania o udzielenie zamówienia

 

V.PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.

       Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

   

 1. oświadczenie o braku podstaw  wykluczenia z postępowania – zgodnie z   załącznikiem nr 2 do SWZ, oraz pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne  

   potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

      3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy  

          również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 SWZ

          składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i         dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z    dnia 23   grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

 1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące           przesłanki:

    5.1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,   

    wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez  

     zadośćuczynienie pieniężne;

     5.2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,  

     wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi  

      przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi     

      organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym,

     5.3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla   

     zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu  

     postępowaniu, w szczególności:

     5.4) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

     za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

     5.5) zreorganizował personel,

     5.6) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

 

 1. Do oferty wykonawca dołącza obok dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1:

6.1. wypełniony formularz ofertowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ),

6.2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwóch dostaw, o których mowa w pkt V. SIWZ, wraz z referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

 

 1. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z wpisem do KRS lub zaświadczeniem z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź inną osobę upoważnioną.
 1. Dokumenty powinny być dołączone do Formularza ofertowego (o którym mowa w pkt. 2) ppkt 2.1 niniejszego rozdziału) w formie załączników w kolejności wskazanej w tym Formularzu.
 1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób

    umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby   

    poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

 

 1. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez

     osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy,

     należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być  

     przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem

     kopii.

 

11.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

    język polski.

 

 1. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SWZ, lub złożenie

        dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z 

        oryginałem kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub  

        odrzucenie oferty chyba, że zgodnie z przepisami PZP jest możliwe ich  

        uzupełnienie.

 1. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień

        dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

VI.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

VI.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: . tryb podstawowy bez negocjacji

VI.2) KRYTERIA OCENY OFERT

VI.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena – waga 100%

VI.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

VI.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pck.pl/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Mokotowska 14, 0-561 Warszawa, pokój nr 501  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

VI.3.4)Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

 

Biuro Zarządu Głównego  Polskiego Czerwonego Krzyża,

00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14,

pokój numer 509 – sekretariat, V piętro

nie później niż do dnia  18 maja    2021 r. do godziny 10:00.

 

VI.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

                                                                                      Dyrektor Generalny PCK

 

                                                                                            (-) Dorota Małecka

 

Do pobrania:

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry