ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27/10/2023 – PROGRAM BEZPIECZNE DOMY #2/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę skolekcjonowania, analizy, mapowania i opracowania danych
dot. dobrych praktyk w ramach programu Bezpieczne domy

dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz z jego zakresem oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (jedynie w formie pisemnej) upływa 14 listopada 2023 r. o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści. UWAGA: w tym postępowaniu NIE PRZYJMUJEMY ofert przesłanych drogą elektroniczną.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

[PLIK] 2023-10-27 – PROGRAM BEZPIECZNE DOMY #2 (2023) – ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

oraz z Załącznikami:

[PLIK] 2023-10-27 – PROGRAM BEZPIECZNE DOMY #2 (2023) – Zał. 1.1 – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [DO PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2023-10-27 – PROGRAM BEZPIECZNE DOMY #2 (2023) – Zał. 1.2 – TERMS OF REFERENCE [DO PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2023-10-27 – PROGRAM BEZPIECZNE DOMY #2 (2023) – Zał. 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2023-10-27 – PROGRAM BEZPIECZNE DOMY #2 (2023) – Zał. 3 – GENERAL TERMS & CONDITIONS FOR SERVICE CONTRACTS [DO PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2023-10-27 – PROGRAM BEZPIECZNE DOMY #2 (2023) – Zał. 4 – INFORMACJA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY).pdf
[PLIK] 2023-10-27 – PROGRAM BEZPIECZNE DOMY #2 (2023) – Zał. 5 – CODE OF CONDUCT [DO PODPISANIA].pdf

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.pl – nie jest to adres do wysyłki ofert! Pytania zadawać można do 3 listopada 2023 r. włącznie – po tym czasie, w ciągu 3 dni, Zamawiający przekaże treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi wszystkim zainteresowanym stronom poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie ww.PCK.pl w dziale Ogłoszenia, na podstronie z ogłoszeniem dotyczącym niniejszego procesu zakupu (PROGRAM BEZPIECZNE DOMY #2/2023).

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

08/11/2023: Zgodnie z zapisami części IV pkt 28 Zapytania ofertowego, trzeciego dnia roboczego po upływie przewidzianego terminu na zadawanie pytań dotyczących ww. procesu zakupu, Zamawiający przekazuje do wiadomości zainteresowanych stron treść otrzymanych pytań i udzielonych odpowiedzi:

[PLIK] PYTANIA i ODPOWIEDZI (QUESTIONS AND ANSWERS) [Q&A].pdf

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry