ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19/01/2023 – AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE [REQUEST FOR QUOTATION OF 19/01/2023 – ELECTRIC GENERATORS]

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: PL5260250481, REGON: 007023731

ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę
AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH:

[PLIK] Zapytanie ofertowe z dnia 19 stycznia 2023 r. na zakup i dostawę agregatów prądotwórczych dla Polskiego Czerwonego Krzyża.pdf

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją projektu związanego z pomocą humanitarną na rzecz Ukrainy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia, wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem ilościowym został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego, zawierającego wszystkie niezbędne informacje dot. składania ofert, jak również z następującymi załącznikami:

[PLIK] Zał. nr 1.pdf
[PLIK] Zał. nr 2.docx
[PLIK] Zał. nr 3.1.docx
[PLIK] Zał. nr 3.2.docx
[PLIK] Zał. nr 3.3.docx
[PLIK] Zał. nr 3.4.docx
[PLIK] Zał. nr 3.5.docx
[PLIK] Zał. nr 3.6.docx
[PLIK] Zał. nr 4.pdf

Wszelkie zapytania dotyczące ww. postępowania proszę kierować drogą e-mail na: zarzad.glowny@pck.pl – prosimy o uwzględnienie frazy: OFERTA – AGREGATY #1/2023 w tytule wiadomości.

26/01/2023: W nawiązaniu do pytania nadesłanego przez jednego z potencjalnych Oferentów, Zamawiający pragnie poinformować wszystkie zainteresowane strony, iż, w przypadku generatorów z silnikiem rzędowym Diesla, dopuszcza składanie ofert na zakup oraz dostawę również generatorów z silnikami o innej liczbie cylindrów, niż wskazana w załącznikach do Zapytania ofertowego.

Polish Red Cross based in Warsaw at Mokotowska street No. 14, 00-561 Warsaw, operating on the basis of Act of 16 November 1964 on the Polish Red Cross (Polish Journal of Laws No. 41, item 276) and the PRC Statute, approved in the Regulation of the Council of Ministers of 20 September 2011 (Polish Journal of Laws of 12 October 2011, No. 217, item 1284), entered by the District Court for the Capital City of Warsaw XII Economic Department of the National Court Register into the register of associations, other social and labour organisations, foundations and independent public healthcare facilities with the NCR (KRS) number: 0000225587, as a public benefit organisation, Tax Identification Number (NIP): PL5260250481, National Economical Register (REGON): 007023731

announces
REQUEST FOR QUOTATION
for the purchase and delivery of
ELECTRIC GENERATORS:

[PLIK] Request for quotation of 19 January 2023 for the purchase and delivery of electric generators for the Polish Red Cross.pdf

The procurement procedure is being conducted in connection with the implementation of a project related to humanitarian assistance to Ukraine. This Request for quotation is not subject to the provisions of the Public Procurement Law (it is: Polish Journal of Law 2019, item 1843 with changes). The subject matter of the procurement, along with the specifications and the requested quantity is set out in Appendix No. 1 to the Request for quotation.

We invite you to check the contents of the above Request for quotation, wchich includes all the essential information regarding submitting offers, as well as with the following appendices:

[PLIK] App. No. 1.pdf
[PLIK] App. No. 2.docx
[PLIK] App. No. 3.1.docx
[PLIK] App. No. 3.2.docx
[PLIK] App. No. 3.3.docx
[PLIK] App. No. 3.4.docx
[PLIK] App. No. 3.5.docx
[PLIK] App. No. 3.6.docx
[PLIK] App. No. 4.pd

All questions regarding the above proceedure can be directed via e-mail to: zarzad.glowny@pck.pl

please include:

OFFER – GENERATORS #1/2023 in the subject line.

26/01/2023: In relation to the question submitted by one of the potential Bidders, the Ordering Party would like to inform all the interested parties that, for generators with Diesel straight engine, it allows submission of the offers for the purchase and delivery also of generators with engines of different number of cylinders than indicated in the appendices to the Request for quotation.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry