[09/08/2023] ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NA GENERALNE WYKONAWSTWO (BUDYNEK POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA – REMONT 6 PIĘTRA) – [09/08/2023] INVITATION TO PARTICIPATE IN A TENDER PROCEDURE FOR THE AWARD OF A GENERAL CONTRACTOR WORKS CONTRACT (POLISH RED CROSS BUILDING IN WARSAW – 6TH FLOOR RENOVATION)

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: PL5260250481, REGON: 007023731

ogłasza
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU
NA GENERALNE WYKONAWSTWO
(BUDYNEK POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA – REMONT 6 PIĘTRA)


00_PL_PRC_Invitation to tender.pdf

00_PRC_Invitation to tender.pdf

Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zaproszenia, gdzie podano wszelkie niezbędne informacje dot. składania ofert, jak również z następującymi załącznikami:


A1_Tender design Package.zip

A2_Bills of Quantities.zip

A3_Works contract draft.zip

A4_Financial review.pdf

A5_IFRC General terms and conditions.pdf

A6_PCK Ethical code of conduct.pdf

A7_IFRC Code of Conduct.pdf

A8_Declaration of Undertaking.docx

A8_PL_Declaration of Undertaking.docx

A9_Bid cover letter.docx

A9_PL_Bid cover letter.docx

A10_Financial proposal.docx

A10_PL_Financial proposal.docx

A11_Building permit.pdf

Wszelkie zapytania dotyczące ww. postępowania proszę kierować drogą e-mail na adresy wskazane w Zaproszeniu.Polish Red Cross based in Warsaw at Mokotowska street No. 14, 00-561 Warsaw, operating on the basis of Act of 16 November 1964 on the Polish Red Cross (Polish Journal of Laws No. 41, item 276) and the PRC Statute, approved in the Regulation of the Council of Ministers of 20 September 2011 (Polish Journal of Laws of 12 October 2011, No. 217, item 1284), entered by the District Court for the Capital City of Warsaw XII Economic Department of the National Court Register into the register of associations, other social and labour organisations, foundations and independent public healthcare facilities with the NCR (KRS) number: 0000225587, as a public benefit organisation, Tax Identification Number (NIP): PL5260250481, National Economical Register (REGON): 007023731

announces

INVITATION TO PARTICIPATE IN A TENDER PROCEDURE
FOR THE AWARD OF A GENERAL CONTRACTOR WORKS CONTRACT
(POLISH RED CROSS BUILDING IN WARSAW – 6TH FLOOR RENOVATION)


00_PL_PRC_Invitation to tender.pdf

00_PRC_Invitation to tender.pdf


This procurement process for quotation is not subject to the provisions of the Public Procurement Law (it is: Polish Journal of Law 2019, item 1843 with changes).

We invite you to check the contents of the above Invitation, where all the essential information regarding submitting offers is provided, as well as with the following appendices:

A1_Tender design Package.zip

A2_Bills of Quantities.zip

A3_Works contract draft.zip

A4_Financial review.pdf

A5_IFRC General terms and conditions.pdf

A6_PCK Ethical code of conduct.pdf

A7_IFRC Code of Conduct.pdf

A8_Declaration of Undertaking.docx

A8_PL_Declaration of Undertaking.docx

A9_Bid cover letter.docx

A9_PL_Bid cover letter.docx

A10_Financial proposal.docx

A10_PL_Financial proposal.docx

A11_Building permit.pdf

All questions regarding the above procedure can be directed via e-mail addresses indicated in the Invitation.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry