ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06/06/2024 – SYSTEM CRM #1/2024

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731, posiadający status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
ZAKUP PLATFORMY INFORMATYCZNEJ CRM WRAZ Z DOSTOSOWANIEM, WDROŻENIEM, PRZESZKOLENIEM I POMOCĄ TECHNICZNĄ
dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa
21 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CEST). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

[PLIK] 2024-06-06 – SYSTEM CRM #1 (2024) – ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

oraz z Załącznikami:

[PLIK] 2024-06-06 – SYSTEM CRM #1 (2024) – Zał. 1 – SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [DO PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2024-06-06 – SYSTEM CRM #1 (2024) – Zał. 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2024-06-06 – SYSTEM CRM #1 (2024) – Zał. 3 – FORMULARZ OFERTOWY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].xlsx
[PLIK] 2024-06-06 – SYSTEM CRM #1 (2024) – Zał. 4 – INFORMACJA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY).pdf


Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.plnie jest to adres do wysyłki ofert!

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

20/06/2024: Zamawiający pragnie poinformować, iż otrzymał pytania do Zapytania ofertowego, na które udzielił Oferentom odpowiedzi. Z uwagi na istotny charakter pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający postanowił zapewnić możliwość zapoznania się z nimi wszystkim zainteresowanym. Prosimy o zapoznanie się z listą pytań i odpowiedzi dostępną pod poniższym linkiem:

[PLIK] SYSTEM CRM #1 (2024) – PYTANIA I ODPOWIEDZI (QAs) [2024-06-20].pdf

W nawiązaniu do powyższego, celem zapewnienia możliwości zapoznania się z nowymi informacjami, a także uwzględnienia ich podczas przygotowywania ofert oraz wycen przez Oferentów, Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu – nowy termin upływa
26 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 (czasu warszawskiego, CEST).

Pozostałe warunki Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry