ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24/08/2023 – STRONA WWW #1/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i serwisu strony internetowej

dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz z jego zakresem oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (jedynie w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa 8 września 2023 r. o godz. 13:00 (czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

STRONA WWW #1 (2023) – ZAPYTANIE OFERTOWE NA STRONĘ INTERNETOWĄ

oraz z Załącznikami:

STRONA WWW #1 (2023) Zał. 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DO PODPISANIA)

STRONA WWW #1 (2023) Zał. 2 – TABELA OFERTOWA (DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA)

STRONA WWW #1 (2023) Zał. 3 – OPIS DOŚWIADCZENIA (DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA)

STRONA WWW #1 (2023) Zał. 4 – OŚWIADCZENIE WWYKONAWCY (DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA)

STRONA WWW #1 (2023) Zał. 5 – INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.pl

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

07/09/2023: W związku ze znaczną ilością pytań zadanych przez zainteresowanych, potencjalnych Oferentów, Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert, określonego w cz. IV pkt 16 ww. Zapytania ofertowego. Nowy, wydłużony termin składania ofert upływa 15 września 2023 r. o godz. 13:00 (CET). Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż do dnia 11 września 2023 r. włącznie, na niniejszej podstronie, poniżej treści ogłoszenia, opublikuje listę zadanych dotychczas pytań i udzielonych odpowiedzi, celem umożliwienia zapoznania się z ich treścią wszystkim zainteresowanym Stronom, a następnie złożenia lub modyfikacji oferty z dochowaniem nowego, wydłużonego terminu składania ofert. W nawiązaniu do powyższego, Zamawiający informuje również, iż, celem zapewnienia możliwości opracowania pytań i odpowiedzi oraz ich opublikowania w ww. terminie, wszelkie pytania przyjmowane będą do dnia 8 września 2023 r., do godz. 11:00 (CET).

11/09/2023: Zgodnie z informacją zamieszczoną w dniu 7 września 2023 roku, Zamawiający zamieszcza listę pytań i odpowiedzi nadesłanych w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe.

13/09/2023: Zamawiający informuje, że poniżej znajduje się pełna lista pytań i odpowiedzi, które wpłynęły do Zamawiającego do 8 września 2023 r., do godz. 11:00 (CET). Z przyczyn technicznych, w dniu 11.09.2023 opublikowano plik niezawierający kilku pytań wraz z odpowiedziami.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry