ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04/09/2023 – NIERUCHOMOŚCI #1/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE


na usługę wyceny nieruchomości zabudowanych i sporządzenia

operatów szacunkowych oraz technicznych opinii budowlanych

dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz z jego zakresem oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa 
18 września 2023 r. o godz. 10:00 (czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

2023-09-04 – NIERUCHOMOŚCI #1 (2023) – ZAPYTANIE OFERTOWE

oraz z Załącznikami:

2023-09-04 – NIERUCHOMOŚCI #1 (2023) – Zał. 1 OSWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPELNIENIA I PODPISANIA]

2023-09-04 – NIERUCHOMOŚCI #1 (2023) – Zał. 2.1 Tabela ofertowa [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA]

2023-09-04 – NIERUCHOMOŚCI #1 (2023) – Zał. 2.2 Tabela ofertowa [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA]

2023-09-04 – NIERUCHOMOŚCI #1 (2023) – Zał. 3 – INFORMACJA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: 
zakupy@pck.pl

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry