ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15/09/2023 – HOTELE – WARSAW FORUM #8/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE

na zapewnienie miejsc hotelowych, wyżywienia i sali konferencyjnej

dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz z jego zakresem oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa 22 września 2023 r. o godz. 10:00 (czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

2023-09-15 HOTELE #8 (2023) – ZAPYTANIE OFERTOWE WARSAW FORUM

oraz z Załącznikami:

2023-09-15 HOTELE #8 (2023) – Zał. 1A – TABELA OFERTOWA (DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA)
2023-09-15 HOTELE #8 (2023) – Zał. 1B – TABELA OFERTOWA (DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA)
2023-09-15 HOTELE #8 (2023) – Zał. 1C – TABELA OFERTOWA (DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA)
2023-09-15 HOTELE #8 (2023) – Zał. 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA)
2023-09-15 HOTELE #8 (2023) – Zał. 3 – INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.pl

 

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry