ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13/12/2023 – KAMPANIA #5/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

na
ZAPROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNO-FUNDRAISINGOWEJ


dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa
2 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

[PLIK] 2023-12-13 – KAMPANIA #5 (2023) – ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

oraz z Załącznikami:

[PLIK] 2023-12-13 – KAMPANIA #5 (2023) – Zał. 1- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2023-12-13 – KAMPANIA #5 (2023) – Zał. 2A – FORMULARZ OFERTOWY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].xlsx
[PLIK] 2023-12-13 – KAMPANIA #5 (2023) – Zał. 2B – FORMULARZ OFERTOWY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].xlsx
[PLIK] 2023-12-13 – KAMPANIA #5 (2023) – Zał. 3 – INFORMACJA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY).pdf

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.pl – nie jest to adres do wysyłki ofert!

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

28/12/2023

Zamawiający pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych Oferentów o wydłużeniu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu – nowy termin upływa 8 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 (czasu warszawskiego, CET). W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający informuje ponadto, iż kwota, którą jest w stanie przeznaczyć maksymalnie na zaprojektowanie i przygotowanie kampanii informacyjno-fundraisingowej oraz przeprowadzenie i koordynację działań PR-owych w ramach kampanii informacyjno-fundraisingowej (tj. łącznie na część pierwszą i część drugą przedmiotu zamówienia), wskazana w III pkt 11 Zapytania ofertowego, nie uwzględnia samego zakupu mediów – na ten cel Zamawiający dysponował będzie odrębnym budżetem.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry