ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 11/03/2024 – KURTKI (GPH) #1/2024

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ KURTEK

dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa
25 marca 2024 r. o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

[PLIK] 2024-03-11 – KURTKI (GPH) #1 (2024) – ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

oraz z Załącznikami:

[PLIK] 2024-03-11 – KURTKI (GPH) #1 (2024) – Zał. 1 – SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [DO PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2024-03-11 – KURTKI (GPH) #1 (2024) – Zał. 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2024-03-11 – KURTKI (GPH) #1 (2024) – Zał. 3 – FORMULARZ OFERTOWY AED [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].xlsx
[PLIK] 2024-03-11 – KURTKI (GPH) #1 (2024) – Zał. 4 – INFORMACJA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY).pdf
[PLIK] 2024-03-11 – KURTKI (GPH) #1 (2024) – WYTYCZNE ZNAKOWANIA ODZIEŻY PCK

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.pl

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

22/03/2024: Zamawiający pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych Oferentów o sprostowaniu niektórych zapisów Zapytania ofertowego:
1) Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w sekcji III pkt 14 Zapytania ofertowego, wraz z dostawą zostaje wydłużony – wynosi 80 dni od dnia udzielenia zamówienia wyłonionemu Wykonawcy, przy czym preferowane będą oferty z jak najkrótszymi terminami realizacji. W przypadku oferty, dla której określono dłuższy termin realizacji, niezbędne jest wyraźne wskazanie powyższego przez Oferenta w Formularzu ofertowym, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 3.
2) Zamawiający informuje, że załącznik „WYTYCZNE ZNAKOWANIA ODZIEŻY GPH” ma zastosowanie wyłącznie do kurtki, nie zaś do podpinki polarowej (podpinka nie będzie znakowana).
W związku z powyższym Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu – nowy termin składania ofert upływa
 29 marca 2024 r. o godz. 10:00 (czasu warszawskiego, CET).

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry