ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07/12/2023 – KOMPUTERY I MONITORY #2/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

na
SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I MONITORÓW KOMPUTEROWYCH

dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Do niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa 15 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

[PLIK] 2023-12-07 – KOMPUTERY I MONITORY #1 (2023) – ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

oraz z Załącznikami:

[PLIK] 2023-12-07 – KOMPUTERY I MONITORY #2 (2023) – Zał. 1A – SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [DO PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2023-12-07 – KOMPUTERY I MONITORY #2 (2023) – Zał. 1B – SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [DO PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2023-12-07 – KOMPUTERY I MONITORY #2 (2023) – Zał. 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2023-12-07 – KOMPUTERY I MONITORY #2 (2023) – Zał. 3A – FORMULARZ OFERTOWY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].xlsx
[PLIK] 2023-12-07 – KOMPUTERY I MONITORY #2 (2023) – Zał. 3B – FORMULARZ OFERTOWY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].xlsx
[PLIK] 2023-12-07 – KOMPUTERY I MONITORY #2 (2023) – Zał. 4 – INFORMACJA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY).pdf

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.pl – nie jest to adres do wysyłki ofert!

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

13/12/2023: Zamawiający pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych Oferentów, iż w treści Załącznika nr 3A (Formularza ofertowego do części pierwszej zamówienia) do Zapytania ofertowego zauważono błąd. W niektórych pozycjach formularza znalazły się parametry odbiegające od parametrów poprawnie wskazanych w, mającym zastosowanie, Załączniku nr 1A (Specyfikacji przedmiotu zamówienia). W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje niniejszym poprawiony, edytowalny plik ww. Formularza ofertowego, podlegający wypełnieniu, podpisaniu i dołączeniu do dokumentacji ofertowej. Jednocześnie, celem zapewnienia warunków dla terminowego przygotowania i złożenia ofert z uwzględnieniem powyższego sprostowania, Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu – nowy termin upływa 19 grudnia 2023. o godz. 10:00 (czasu warszawskiego, CET). Zamawiający przystąpi do oceny otrzymanych ofert niezwłocznie po zakończeniu ich przyjmowania.

 

Poniżej zaktualizowany Załącznik nr 3A (Formularz ofertowy do części pierwszej zamówienia) do pobrania:

[PLIK] 2023-12-07 – KOMPUTERY I MONITORY #2 (2023) – Zał. 3A – FORMULARZ OFERTOWY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA] – ver. 2.0.xlsx

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry