[29/08/2023] Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na Generalne Wykonawstwo (budynek Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie – remont 6 piętra) z dnia 9 sierpnia 2023 roku: PYTANIA I ODPOWIEDZI (Q&A) oraz NOTATKI ZE SPOTKAŃ Z OFERENTAMI – [29/08/2023] Invitation to Participate in a Tender Procedure for the Award of a General Contractor Works Contract (Polish Red Cross Building in Warsaw – 6th Floor Renovation) dated 9th of August 2023: QUESTIONS AND ANSWERS (Q&A) and MoMs FROM TECHNICAL MEETINGS WITH BIDDERS

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: PL5260250481, REGON: 007023731

w nawiązaniu do

ZAPROSZENIA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU
NA GENERALNE WYKONAWSTWO
(BUDYNEK POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA – REMONT 6 PIĘTRA)
z dnia 9 sierpnia 2023 roku

podaje do wiadomości

PYTANIA I ODPOWIEDZI (Q&A)
oraz
NOTATKI ZE SPOTKAŃ Z OFERENTAMI

(wg stanu na dzień 29 sierpnia 2023 roku):

[PLIK] 8126_Mokotowska14_PCK_230829_Q&A_PL.pdfPolish Red Cross based in Warsaw at Mokotowska street No. 14, 00-561 Warsaw, operating on the basis of Act of 16 November 1964 on the Polish Red Cross (Polish Journal of Laws No. 41, item 276) and the PRC Statute, approved in the Regulation of the Council of Ministers of 20 September 2011 (Polish Journal of Laws of 12 October 2011, No. 217, item 1284), entered by the District Court for the Capital City of Warsaw XII Economic Department of the National Court Register into the register of associations, other social and labour organisations, foundations and independent public healthcare facilities with the NCR (KRS) number: 0000225587, as a public benefit organisation, Tax Identification Number (NIP): PL5260250481, National Economical Register (REGON): 007023731

in reference to

INVITATION TO PARTICIPATE IN A TENDER PROCEDURE
FOR THE AWARD OF A GENERAL CONTRACTOR WORKS CONTRACT
(POLISH RED CROSS BUILDING IN WARSAW – 6TH FLOOR RENOVATION)
dated 9th of August 2023

announces

QUESTIONS AND ANSWERS (Q&A)
and
MoMs FROM TECHNICAL MEETINGS WITH BIDDERS


(as of 29th of August 2023):

[FILE] 8126_Mokotowska14_PCK_230829_Q&A_EN.pdf

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry