ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 31/10/2023 – KURSY JĘZYKOWE #1/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

 

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ KURSÓW JĘZYKOWYCH

dla Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

 

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa 8 listopada 2023 r. o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

 

[PLIK] 2023-10-31 – KURSY JĘZYKOWE #1 (2023) – ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

 

oraz z Załącznikami:

 

[PLIK] 2023-10-31 – KURSY JĘZYKOWE #1 (2023) – Zał. 1 – SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [DO PODPISANIA].pdf

[PLIK] 2023-10-31 – KURSY JĘZYKOWE #1 (2023) – Zał. 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx

[PLIK] 2023-10-31 – KURSY JĘZYKOWE #1 (2023) – Zał. 3 – FORMULARZ OFERTOWY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].xlsx

[PLIK] 2023-10-31 – KURSY JĘZYKOWE #1 (2023) – Zał. 4 – INFORMACJA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY).pdf

 

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.pl.

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

07/11/2023: W związku z otrzymaniem od Oferentów pytań, na które odpowiedź prowadzić mogłaby do odmiennej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego przez inne osoby bądź podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający pragnie podać do wiadomości wszystkich zainteresowanych, iż:

 

1) „Cena jednostkowa brutto za 1 spotkanie (90min) / 1 os.”, o której podanie dla każdego z języków (angielskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) prosi Zamawiający w Formularzu ofertowym, powinna być ceną określającą odpłatność za uczestnictwo w zajęciach jednej osoby, stanowiąc iloraz wynagrodzenia podstawowego za realizację jednych, 90-minutowych zajęć z danego języka i liczby uczestników. Cena w przeliczeniu na osobę jest zatem wyliczana przy wstępnym założeniu, iż wszystkie osoby kierowane na zajęcia z danego języka będą mogły uczestniczyć w nich wspólnie, w ramach jednej utworzonej grupy. W przypadku przedstawienia przez wyłonionego Wykonawcę Zamawiającemu wyników wstępnych testów poziomujących, z których wynikałaby zasadność utworzenia kilku grup językowych (wymaga to wyraźnej akceptacji Zamawiającego), Zamawiający obliczy wynagrodzenie podstawowe za realizację jednych, 90-minutowych zajęć z danego języka mnożąc wskazaną w Formularzu ofertowym cenę za osobę przez ilość osób ogółem kierowanych do nauki danego języka (język angielski – 9 osób, język rosyjski – 2 osoby, język ukraiński – 1 osoba). Tak uzyskana wartość zostanie przemnożona przez ilość faktycznie realizowanych grup. Stawka wynagrodzenia podstawowego Wykonawcy za realizację jednych, 90-minutowych zajęć z danego języka zostanie zatem zachowana, mimo faktu realizacji zajęć w większej ilości grup o mniejszej liczbie uczestników.

 

2) Doprecyzowując zapisy sekcji III, pkt 4 Zapytania ofertowego, Zamawiający potwierdza, iż zapis: „kurs języka angielskiego dla 9 osób: 18 spotkań po 90 min.” oznacza, iż każda z 9 osób powinna mieć możliwość odbycia zajęć w wymiarze planowanych 18 spotkań po 90 min. Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga realizacji kursów o charakterze indywidualnym dla poszczególnych uczestników – wymagana jest natomiast ich realizacja w sposób zapewniający dopasowanie zakresu materiału i sposobu realizacji zajęć do poziomu kompetencji językowych poszczególnych osób. Ustalenie ostatecznej liczby grup, w których zajęcia realizować będą uczestnicy, oparte będzie na wynikach testów poziomujących, przeprowadzonych przez wyłonionego Wykonawcę, i podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

W związku z podaniem powyższego do wiadomości, Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert, określonego w sekcji IV pkt 14 ww. Zapytania ofertowego. Nowy, wydłużony termin składania ofert upływa 10 listopada 2023 r. o godz. 15:00 (czasu warszawskiego, CET).

 

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry