ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12/07/2023 – AGREGATY #3/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE
na sprzedaż i dostawę
AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż projektu związanego z pomocą humanitarną na rzecz Ukrainy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa 20 lipca 2023 r. o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

[PLIK] 2023-07-11 – AGREGATY #3 (2023) – ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

oraz z Załącznikami:

[PLIK] 2023-07-11 – AGREGATY #3 (2023) – Zał. nr 1 – SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [DO PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2023-07-11 – AGREGATY #3 (2023) – Zał. nr 2 – OŚŒWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2023-07-11 – AGREGATY #3 (2023) – Zał. nr 3.1 – FORMULARZ OFERTOWY DLA GR. PROD. NR 1 [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2023-07-11 – AGREGATY #3 (2023) – Zał. nr 3.2 – FORMULARZ OFERTOWY DLA GR. PROD. NR 2 [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2023-07-11 – AGREGATY #3 (2023) – Zał. nr 3.3 – FORMULARZ OFERTOWY DLA GR. PROD. NR 3 [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2023-07-11 – AGREGATY #3 (2023) – Zał. nr 3.4 – FORMULARZ OFERTOWY DLA GR. PROD. NR 4 [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2023-07-11 – AGREGATY #3 (2023) – Zał. nr 4 – INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf
[PLIK] 2023-07-11 – AGREGATY #3 (2023) – Zał. nr 5 – WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ.pdf

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.plnie jest to adres do wysyłki ofert!

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

17/07/2023: W nawiązaniu do pytania nadesłanego przez jednego z potencjalnych Oferentów, Zamawiający pragnie poinformować wszystkie zainteresowane strony, iż dopuszcza składanie ofert na agregaty prądotwórcze bez dopasowanych przyczep transportowych. Zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego, zaznacza się jednak, że w procesie oceny preferowane będą oferty złożone na agregaty prądotwórcze z dopasowanymi przyczepami transportowymi.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry