ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02/02/2024 – KOSZULKI (ZIMA) #1/2024

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

na
SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ KOSZULEK TYPU T-SHIRT


dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa
12 lutego 2024 r. o godz. 10:00 (rano czasu warszawskiego, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

[PLIK] 2024-02-02 – KOSZULKI (ZIMA) #1 (2024) – ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

oraz z Załącznikami:

[PLIK] 2024-02-02 – KOSZULKI (ZIMA) #1 (2024) – Zał. 1 – SPECYFIKACJA [DO PODPISANIA].pdf
[PLIK] 2024-02-02 – KOSZULKI (ZIMA) #1 (2024) – Zał. 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2024-02-02 – KOSZULKI (ZIMA) #1 (2024) – Zał. 3 – FORMULARZ OFERTOWY [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].xlsx
[PLIK] 2024-02-02 – KOSZULKI (ZIMA) #1 (2024) – Zał. 4 – INFORMACJA RODO (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY).pdf

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.pl – nie jest to adres do wysyłki ofert!

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

12/02/2024: W dniu dzisiejszym Zamawiający poinformowany został przez niektórych Oferentów o problemie z wysłaniem wiadomości na adres e-mail OFERTY@PCK.PL, dedykowany do przyjmowania ofert w ww. procesie zakupu. Celem uniknięcia wątpliwości co do poprawności sposobu złożenia ofert, Zamawiający pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych, iż zgłoszenie zostało zweryfikowane i skrzynka e-mail OFERTY@PCK.PL funkcjonuje już poprawnie, umożliwiając kierowanie na nią ofert. Wszystkich Oferentów, którzy – po uprzednim wysłaniu oferty – otrzymali komunikat serwera o odrzuceniu wiadomości, serdecznie prosimy o przesłanie wiadomości ponownie na ten sam adres. W związku z powyższą sytuacją, aby zapewnić wszystkim Oferentom równe szanse udziału w postępowaniu, Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert – nowy termin upływa 13 lutego 2024 r. o godz. 10:00 (czasu warszawskiego, CET). Pozostałe warunki Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry