Ogłoszenia w sprawie ubezpieczenia OC pojemników do zbiórki tekstyliów w ramach Projektu Tekstylia PCK

Biuro Zarządu  Głównego PCK poszukuje ubezpieczyciela dla  ubezpieczenia OC  pojemników do zbiórki tekstyliów w ramach Projektu Tekstylia PCK zlokalizowanych  na terenie całego kraju.

 

Oczekiwany zakres odpowiedzialności

 

Odpowiedzialność cywilna deliktowo- kontraktową za szkody rzeczowe i osobowe w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną dzielnością statutową przy zbiórce tekstyliów  :

 

  • Odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach   użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu , dzierżawy , użyczenia,  leasingu , lub innej umowy o podobnym charakterze ,
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przed podwykonawców Ubezpieczonego ,
  • Odpowiedzialności za szkody spowodowane w urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac lub usług przez Ubezpieczonego ,
  • Odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez nie podlegających pod ubezpieczenie obowiązkowe , w których liczba uczestników imprezy nie przekracza 7500 osób; z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez związanych  ze sportami motorowymi ,
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych ,
  • Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym , w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych ( zakontraktowanych )

           

Ubezpieczenie powinno zawierać również ubezpieczenie od szkód  wywołanych przez pojemnik który przewrócił się pod wpływem warunków atmosferycznych lub działalności osób trzecich oraz ubezpieczenia skutków  kradzieży/włamań i od szkód wywołanych  skutkami dewastacji pojemników do zbiórki tekstyliów ze znakiem PCK

 

Oferty cenowe (brutto) wraz z opisem sposobu wykonywania usługi ubezpieczenia należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 28 kwietnia  2023 r. do godziny 12.00 na adres :

 andrzej.anton@pck.pl

 

Ilość pojemników – 35 000 sztuk

 

Termin realizacji zamówienia: od 16 maja 2023 do 16 maja  2024  r. z możliwością przedłużenia umowy wykonywania usługi na dalszy okres.

 

Termin rozstrzygnięcia składanych ofert: 04  maja  2023 r.

 

 

Kryteria wyboru oferty:

1.Zgodność oferty z zakresem odpowiedzialności  OC przedstawionym przez Zmawiającego ,

  1. Cena za usługę ubezpieczenia OC.

 

 

Do oferty należy dołączyć aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS.

 

Wszelkich informacji na temat realizacji usługi prosimy kierować na adres : andrzej.anton@pck.pl

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry