Nowy pakt o migracji i azylu

Przed Światowym Dniem Uchodźcy Biuro Czerwonego Krzyża przy Unii Europejskiej wzywa UE i państwa członkowskie do zwiększenia bezpiecznych legalnych kanałów migracji do UE osób ubiegających się o ochronę.

Bruksela, 19 czerwca 2020 r. – Przed Światowym Dniem Uchodźcy Biuro Czerwonego Krzyża przy Unii Europejskiej wzywa UE i państwa członkowskie do zwiększenia bezpiecznych legalnych kanałów migracji do UE osób ubiegających się o ochronę.

Ponieważ wiele granic pozostaje zamkniętych w odpowiedzi na kryzys zdrowia publicznego COVID-19, już i tak niewielkie możliwości poszukiwania ochrony znacznie się zmniejszyły. Globalne potrzeby w zakresie ochrony gwałtownie wzrosły, między innymi z powodu konieczności ewakuacji obozów dla uchodźców, aby przeciwdziałać wpływowi wirusa na gęsto zaludnionych obszarach. Jak podkreślił Parlament Europejski w liście do Komisji Europejskiej w kwietniu, nadchodzący pakt w sprawie migracji i azylu stanowi dla UE okazję do ponownego zrównoważenia swojego podejścia do zarządzania migracjami poprzez usprawnienie legalnych dróg do Europy – państwa członkowskie muszą połączyć siły w celu pilnego zaspokojenia szczególnych potrzeb osób ubiegających się o azyl i uchodźców.

Ponieważ większość uchodźców przebywa obecnie w krajach rozwijających się, w których systemy opieki zdrowotnej są już przetłoczone, nadszedł czas, aby przełożyć zobowiązanie wsparcia na konkretną politykę. UE i państwa członkowskie powinny dopilnować, by osoby uciekające przed przemocą, prześladowaniem i łamaniem praw człowieka były chronione i traktowane z godnością. Zwiększanie i wdrażanie zobowiązań dotyczących przesiedleń poprzez dobrze funkcjonujące unijne ramy przesiedleń, ułatwianie łączenia rodzin lub badanie warunków dla unijnego systemu wiz humanitarnych to tylko niektóre ze sposobów, jak można to zrobić.

Wielu uchodźców nadal mieszka w zatłoczonych obozach, gdzie brakuje im odpowiedniego dostępu do usług zdrowotnych, czystej wody i urządzeń sanitarnych. Ponadto w trakcie pandemii zawieszono postępowanie w sprawie przesiedlenia, ale potrzeba ochrony nie ustała wraz z rozprzestrzenianiem się wirusa lub zamykaniem granic. Chociaż COVID-19, co zrozumiałe, zakłócił operacje przesiedleń, UE ma zdolność pionierskich innowacyjnych mechanizmów składania wniosków i praktycznych sposobów wznowienia programów przesiedleń przy zachowaniu względów bezpieczeństwa.

Niezwykle istotne jest, aby nadchodzący pakt w sprawie migracji i azylu ustanowił ambitną mapę drogową UE dotyczącą przesiedleń, która dzieli obowiązki i rzeczywiście wspiera kraje przyjmujące. Uzupełnieniem powinny być inne legalne ścieżki, takie jak łączenie rodzin, które są niezbędne do wprowadzenia w życie prawa do jedności rodziny. Priorytetem powinien być również przegląd procedur łączenia rodzin, co wspiera integrację społeczną.

W tych niepewnych czasach osoby ubiegające się o ochronę zasługują na przewidywalne, trwałe rozwiązania. Partnerstwa ze społeczeństwem obywatelskim i innymi zainteresowanymi stronami mają decydujący wpływ na ochronę ich dostępności. Europejskie Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża dysponują znaczną wiedzą specjalistyczną w zakresie ułatwiania bezpiecznej, godnej migracji i są gotowe wspierać swoje rządy we wdrażaniu takich programów. Wzywamy UE i państwa członkowskie do skorzystania z okazji nowego paktu, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań i zagwarantować skuteczny dostęp do ochrony międzynarodowej.

Wróć do góry