Ważny komunikat dla uchodźców z Ukrainy

W związku z napływem do Polski uchodźców wojennych z Ukrainy, Polski Czerwony Krzyż wraz z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, pragnie zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiające się na granicy dzieci bez opieki oraz na dzieci, które przekraczają polską granicę pod opieką przypadkowych osób, którym powierzane są przez rodziców jeszcze na terenie Ukrainy. Niepokoją nas także pojawiające się ogłoszenia w mediach społecznościowych o natychmiastowej gotowości adopcji dzieci podróżujących bez opieki. Ogłoszenia te są publikowane również przez osoby z Europy Zachodniej. Tylko opieka opiekuna prawnego czy zastępczego lub wychowawców pieczy zastępczej zapewnia dzieciom minimum bezpieczeństwa i jest kluczowa dla uniknięcia sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dla nich.

 

Ważna informacja dla zwiększenia bezpieczeństwa  podczas transportu z granicy!

Przy granicach ogromna liczba osób oferuje pomoc, czy rzeczową, czy transportem – jesteśmy pod wrażeniem, jak bardzo zmobilizowaliśmy się w obliczu nieszczęścia!

Niestety, coraz częściej słyszymy o próbach porywania młodych kobiet – proponowany jest im transport, a gdy wyrażą zgodę, wywożone są w nieznane miejsca. Aby zapobiec takim sytuacjom PRZED wejściem do auta – zrób zdjęcie kierowcy wraz z dokumentem i nr rejestracyjnym pojazdu i prześlij swoim bliskim. Jeśli jesteś kierowcą – zaproponuj, dla komfortu podróżującej, że chętnie dasz się sfotografować! I pamiętaj – Twoje bezpieczeństwo też jest ważne, masz prawo czuć się niepewnie i poprosić swoich pasażerów o wylegitymowanie się.

Razem możemy wiele!

 

 

Important information to increase safety during transport from the border!

At the borders, a huge number of people are offering help, either material or transport – we are impressed by how much we have been mobilised in the face of misfortune!

Unfortunately, we are increasingly hearing of attempts to kidnap young women – they are offered transport and if they agree, they are taken to unknown destinations. To prevent this from happening BEFORE you get in the car – take a photo of the driver with the ID and registration number of the vehicle and send it to your loved ones. If you are the driver – offer, for the comfort of the traveller, to let yourself be photographed! And remember – your safety is important too, you have the right to feel insecure and ask your passengers to identify themselves.

Together we can do a lot!

 

 

Важлива інформація для підвищення рівня безпеки під час транспортування з кордону!

 На кордонах величезна кількість людей пропонує допомогу як матеріальну, так і транспортну – ми вражені тим, наскільки ми мобілізувалися перед нещастям! На жаль, ми дедалі частіше чуємо про спроби викрадення молодих жінок – їм пропонують транспорт, і якщо вони погоджуються, їх відвозять у невідомому напрямку. Щоб цього не сталося, ПЕРЕД тим, як сісти в автомобіль, сфотографуйте водія з посвідченням особи та реєстраційним номером автомобіля та надішліть фотографію близьким. Якщо ви водій – повідомте мандрівнику, що для його / її зручності, ви дозволяєте себе сфотографувати! І пам’ятайте – ваша безпека теж важлива, ви маєте право почуватися невпевнено та попросити своїх пасажирів ідентифікувати себе.

Разом ми можемо зробити більше!

Wróć do góry