Pomagamy razem od 104 lat

Polski Czerwony Krzyż obchodzi 104 rocznicę działalności. PCK jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce, która nieprzerwanie pomaga potrzebującym osobom, zarówno
w czasie pokoju, jak i w czasie konfliktów zbrojnych.

18 stycznia 1919 w Warszawie podczas narady wszystkich organizacji charytatywnych na ziemiach polskich pod auspicjami Heleny Paderewskiej powołano do życia Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Datę te uznaje się za początek działania Polskiego Czerwonego Krzyża.

Od ponad wieku misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. PCK wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. W PCK działa ponad 41 500 wolontariuszy, 428 ratowników w 19 Grupach Ratownictwa oraz ponad 52 000 członków klubów honorowych dawców krwi. 

Polski Czerwony Krzyż powstał w niespełna rok po tym, jak Polska po 123 latach odzyskała niepodległość (stowarzyszanie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca może powstać tylko
w niepodległym państwie). Przez 104 lata towarzyszymy kilku pokoleniom Polaków w ważnych dla nich wydarzeniach: podczas I i II Wojny Światowej, odbudowie naszego kraju, tworzeniu nowych struktur
i instytucji. Z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża powstały pierwsze stacje krwiodawcze w naszym kraju. Podczas stanu wojennego pracownicy PCK, jako jedni z nielicznych, mogli odwiedzać osoby internowane. Wspieraliśmy również potrzebujących w okresie transformacji społecznoekonomicznej.

Głównym działaniem PCK jest pomoc najbardziej potrzebującym. W naszych placówkach na co dzień zajmujemy się osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Pod szyldem PCK działa 84 punktów opieki,
z którego korzysta ponad 14 158 osób oraz ponad 80 różnego rodzaju placówek: noclegowanie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej dla maltretowanych kobiet
z dziećmi oraz świetlice integracyjne. Organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizujemy seniorów, wspieramy poszkodowanych przez klęski i katastrofy. Od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie udzieliliśmy pomocy humanitarnej prawie 1 000 000 uchodźców, którzy w Polsce szukają bezpiecznego miejsca.

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który obecny jest w ponad 190 krajach. Działamy zgodnie z 7 zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, niezależnością, dobrowolnością, jednością i powszechnością, z godnie
z którymi działają wszystkie stowarzyszenia na całym świecie.

Przez 104 lata Polski Czerwony Krzyż jest wierny ideom swoich założycieli. Przez ten czas na bieżąco reagował na zmieniające się potrzeby swoich podopiecznych. Obecnie wprowadzamy nową strategię 2030, dzięki której PCK dopasowuje swoje aktywności do Celów Zrównoważonego Rozwoju, przez
co rozwija swoją działalność i odpowiada na wyzwania społeczne. W nowej strategii głównymi obszarami, jakimi będzie zajmował się Polski Czerwony Krzyż są: gotowość do działania w czasach kryzysu, działania na rzecz zdrowia i profilaktyki oraz aktywizacja społeczeństwa i niwelowanie nierówności społecznych.

Każdy, kto chce wesprzeć cele Polskiego Czerwonego Krzyża może przekazać dobrowolny datek lub swoje 1,5 % podatku. Bądź świadomy. Bądź aktywny. Bądź z nami.

Wróć do góry