Oświadczenie Prezesa Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Petera Mauera

Ukraina: W obliczu rosnących kosztów ludzkich, strony muszą przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego

Jesteśmy świadkami niszczycielskiego kryzysu humanitarnego w Ukrainie. W dniu dzisiejszym MKCK, pilnie przypomina stronom konfliktu, o konieczności wypełnienia swoich prawnych zobowiązań, a tym samym uniknięcia cierpienia i śmierci cywilów.

Konwencje Genewskie oraz Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich mają pełne zastosowanie w trakcie międzynarodowego konfliktu zbrojnego jaki ma miejsce w Ukrainie. Strony tego konfliktu muszą przestrzegać zbioru zasad, które przyjęły, a tym samym chronić ludzi w trakcie jego trwania. Oznacza to ochronę ludności cywilnej przed działaniami zbrojnymi. Strony powinny również natychmiast umożliwić bezpieczne przejście, osobom uciekającym z obszaru walk.

W celu złagodzenia cierpienia oraz ochrony populacji, MKCK jest zdecydowany do wypełnienia w Ukrainie mandatu otrzymanego siedem dekad temu od narodów świata a zapisanego w Konwencjach Genewskich. Działania muszą być wykonane teraz – kiedy walki powodują ogromne potrzeby – a nie opóźnione do momentu potencjalnego wstrzymania ognia. Strony mają obowiązek ułatwienia tej pracy nawet w trakcie szalejącego konfliktu.

Dzisiaj, nasze postulaty nie mogą być bardziej pilne. MKCK otrzymuje niezliczoną liczbę telefonów od osób desperacko poszukujących bezpieczeństwa. Liczba ofiar ciągle rośnie, a placówki służby zdrowia walczą o możliwość realizacji swoich zadań. Ukrywający się cywile informują nas o pociskach spadających bezpośrednio nad nimi. Nie mają dodatkowych ubrań, zaopatrzenia lub potrzebują środków medycznych. Potrzebują pomocy natychmiast.

Jestem pokrzepiony ogromnym poświęceniem i odwagą wolontariuszy Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. MKCK oraz Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca prowadzą działania w Ukrainie oraz w państwach ościennych. Nasz personel jest już gotowy do wizytowania uwięzionych, łączenia rodzin, wsparcia placówek służby zdrowia oraz wzmocnienia prowadzonych już działań zmierzających do ochrony życia i zdrowia.

Pawie 75 lat temu, narody świata uzgodniły podstawowe zasady humanitaryzmu w czasie konfliktów zbrojnych. Dzisiaj przypominamy te zasady:

Międzynarodowe prawo humanitarne i ochrona ludności cywilnej

MKCK jest zaniepokojone faktem iż walki w zurbanizowanym terenie pociągają za sobą poważne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Ataki przeciwko ludności cywilnej lub obiektom cywilnym, ataki nierozróżniające oraz ataki nieproporcjonalne są zakazane. Strony muszą podjąć wszelkie możliwe środki, aby zminimalizować lub wykluczyć szkody cywilne. Muszą zrobić wszystko co leży w ich mocy, aby uniknąć umieszczania obiektów militarnych w lub w pobliżu gęsto zaludnionych terenów oraz chronić ludność cywilną przed efektami ataków. Ludność cywilna, jeśli będzie chciała, powinna mieć możliwość opuszczenia zagrożonego terenu w celu poszukiwania bezpiecznego miejsca.

Infrastruktura cywilna

Istnieje nakaz aktywnej ochrony obiektów takich jak szpitale, szkoły, instalacje wodne oraz energetyczne przed atakami wykonywanymi za pomocą środków konwencjonalnych oraz środków wojny cybernetycznej. Ze względu na duże ryzyko działania nierozróżniającego, powinno unikać się użycia ciężkiej broni w obszarze zaludnionym.

W celu ochrony ludności cywilnej, kombatanci muszą wyróżniać się od ludności cywilnej we wszystkich operacjach militarnych poprzez noszenie insygniów identyfikujących oraz otwarte noszenie broni. Muszą przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego.

Dostęp do opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo personelu medycznego, zwrot szczątków

 

Chorzy oraz ranni powinni być zaopiekowani, niezależnie od tego do jakiej strony należą. Personel medyczny, pojazdy medyczne oraz szpitale przeznaczone do działań humanitarnych nie mogą zostać celem ataków. Strony konfliktu muszą ułatwić odzyskanie, identyfikację oraz traktować z szacunkiem szczątki zmarłego jak również ułatwić zwrot szczątków zmarłego na wniosek strony, do której należą; MKCK może działać jako neutralny pośrednik.

 

Osoby chronione, w tym jeńcy wojenni oraz osoby zatrzymane

 

Wszystkie strony konfliktu muszą przedsięwziąć niezbędne środki, służące ochronie osób znajdujących się w jej mocy – rannych, chorych, zabity personel wojskowy, jeńców wojennych oraz chronionych cywilów pozbawionych wolności. Muszą zbierać w jednym miejscu, a w razie prośby przekazywać zebrane informacje drugiej stronie, poprzez neutralną Centralną Agencję Poszukiwań należącą do MKCK.

Jeńcy wojenni oraz zatrzymana ludność cywilna musi być traktowana z poszanowaniem godności oraz w pełni chroniona przed złym traktowaniem oraz narażaniem na publiczną ciekawość w tym poprzez obrazy krążące w sferze publicznej oraz w mediach społecznościowych. Konwencje Genewskie z 1949 roku zapewniają MKCK dostęp do osób zatrzymanych – zarówno jeńców wojennych jak i ludności cywilnej.

 

Bezpieczeństwo działań humanitarnych

 

Wszystkie strony oraz państwa muszą pozwolić oraz ułatwiać pracę bezstronnych organizacji humanitarnych takich jak Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc.  Naszym zadaniem jest ratowanie życia. Sankcje oraz wszelkie restrykcje muszą być wprowadzone w taki sposób, aby umożliwić swobodne prowadzenie akcji humanitarnej.

Wróć do góry