Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 25 września br. odbył się Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na zjeździe zatwierdzono sprawozdania Zarządu Głównego PCK:

a) programowo-organizacyjne z działalności Stowarzyszenia w 2019 i 2020 r.,

b) finansowe Polskiego Czerwonego Krzyża za 2019 i 2020 r. z finansowania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w 2019 i 2020 r.

Na Zjeździe przedstawiono również sprawozdanie programowo-organizacyjne z działalności Stowarzyszenia w latach 2016-2020 oraz sprawozdanie z  finansowania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2016-2020.

Zjazd wysłuchał także sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania z działalności Sądu Organizacyjnego PCK za okres od czerwca 2016 r. do sierpnia 2021 r.

Podczas zjazdu rozmawiano również o założeniach do Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża na nową kadencję.

W trakcie Zjazdu wybrano nowych członków organów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Nowym prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża został Jerzy Bisek.

 

Jerzy Bisek – brygadier Państwowej Straży Pożarnej. Ukończył studia inżynierskie w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa, studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-1998 pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w tym czasie przeprowadził reorganizację „starej” straży pożarnej w nowoczesną formację służby pożarniczej. Następnie objął stanowisko Dyrektora Biura Komendy Głównej PSP. Założyciel Lubelskiego Banku Żywności, zaangażowany we władzach centralnych Federacji Polskich Banków Żywności. Od lat 90-tych zaangażowany w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża jako członek komisji pomocy specjalnej Zarządu Okręgowego PCK, silnie identyfikujący się ideami czerwonokrzyskimi od momentu przyjęcia w Po lsce dzieci – ofiar wojny na Bałkanach. Następnie członek władz rejonowych, okręgowych i centralnych PCK. Zaangażowany w pomoc ofiarom powodzi w latach 1997, 2001 i 2010 roku. Od 2009 do 2020 roku był Prezesem Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.


Skład Zarządu Głównego PCK:
1) Jerzy Bisek – prezes PCK
2) Zbigniew Klawczyński – wiceprezes
3) Jerzy Zaborowski – wiceprezes
4)Jolanta Chełmińska
5) Dariusz Cieśla
6) Waldemar Gołaś
7) Andrzej Kinasiewicz
8) Mariusz Malewicz
9) Michał Mikołajczyk
10) Antoni Olak
11) Mieczysław Pasowicz
12) Janusz Sibiński
13) Zbigniew Zawadzki


Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PCK:

1) Bartosz Dąbrowski
2) Arkadiusz Gola
3) Magdalena Juwko
4) Hanna Pulit
5) Dariusz Szubert
6) Mirosław Welc


Skład Sądu Organizacyjego PCK:

1) Włodzimierz Blajerski
2) Izabela Danuta Chorzelska
3) Jerzy Bogusław Czubak
4) Małgorzata Drab
5) Jerzy Stanisław Dzikowski
6) Krzysztof Szydłowski
7) Marcin Tobiasz


Skład Kapituły Odznaki Honorowej PCK:

1) Jerzy Bisek – prezes PCK/przewodniczący Kapituły
2) Andrzej Chałupka
3) Jan Kowalczyk
4) Bernard Krupski
5) Eugeniusz Taradajko

Wróć do góry