DIALOG TECHNICZNY dot. usługi skolekcjonowania, analizy, mapowania i opracowania danych dot. dobrych praktyk (SAFE HOMES GUIDANCE PROJECT)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dialogu technicznym celem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie usługa skolekcjonowania, analizy, mapowania i opracowania danych dot. dobrych praktyk w ramach projektu Safe Homes Guidance Project.

Celem dialogu technicznego jest:
    1. Zaplanowanie i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, co powinno prowadzić do racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie na ten cel.
    2. Zdobycie niezbędnych informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania:
        • opisu przedmiotu zamówienia,
        • specyfikacji warunków zamówienia,
        • warunków umowy,
        • oszacowania wartości zamówienia,
        • ustalenia okresu realizacji zadania.
    3. Uzyskanie przez Zamawiającego wiedzy na temat możliwych uwarunkowań realizacji przez potencjalnych usługodawców zadań z zakresu:
        ◦ gromadzenia i analizy danych: najlepszych metod skutecznego gromadzenia i analizowania danych celem skutecznej realizacji usługi;
        ◦ strategii mapowania: oceny, jak skutecznie mapować i analizować programy wsparcia dla rodzin goszczących w różnych regionach kraju;
        ◦ identyfikacji najlepszych praktyk: wskazania najlepszych praktyk w zakresie wsparcia i integracji rodzin goszczących.
    4. Zaznajomienie się z dostępnymi na rynku rozwiązaniami.
    5. Ocenę możliwości współpracy w ramach projektu z potencjalnymi usługodawcami.

Wróć do góry